6
سپتامبر

از بلوغ تا ازدواج چه خاکی تو سرمون بریزیم؟

برای شما چقدر دیگه مونده؟ و از بلوغ تا ازدواج چه می کنید؟ برنامه ی گره به گره های اجتماعی و اقتصادی از زبان مردم می پردازد. گره را دنبال کنید.