6
سپتامبر

تکیه سیار حاج محمود کریمی در کوچه و خیابان های تهران – شب سوم محرم ۱۳۹۹