6
سپتامبر
گفتگو با دکتر محمدرضا کاظمی آشتیانی متخصص آسیب و سرپرست فدراسیون پرورش اندام از سال ۹۰ تا ۹۲ که خیلی ها این دوسال و جزو دوران درخشان پرورش اندام میدانند تهیه کننده : نیما جعفرپور با مشارکت آپارات