14
آوریل
آموزش تکنیک دریبل (کاربردی در فوتبال/فوتسال) ... آموزش چند تکنیک در فوتسال آموزش کامل تکنیک های فوتسال کانال آموزش تکنیک های فوتسال بهترین تکنیکهای فوتسال تکنیک های فوتسال نوجوانان آموزش دریبل فوتسال آموزش شوت در فوتسال آموزش تاکتیک های فوتسال آموزش فوتسال
11
آوریل
آموزش کنترل توپ در فوتسال / با دیدن این ویدیو به سادگی با چگونگی تحت کنترل در آوردن توپ در فوتسال آشنا شده و با تمرین و تکرار عملکرد خود را بهبود بخشید
11
آوریل
شوتزنی یکی از مهمترین راه های گلزنی در فوتسال  می باشد اما به دلیل نداشتن منبع تمرینی مناسب بعضا مشاهده می شود که همان تمرینات شوتزنی فوتبال در فوتسال هم مورد استفاده قرار می گیرد از این رو جهت آشنائی مربیان عزیز فوتسال با تمرینات شوتزنی و اصولی که باید آنرادر تمرینات مورد توجه قرار داد  انیمیشن تمرینات شوتزنی همراه با نکات مربیگری جهت استفاده...
9
آوریل
آموزش تاکتیک حمله در فوتسال آموزش فوتسال مبتدی آموزش دفاع در فوتسال آموزش شوت در فوتسال اموزش دفاع لوزی در فوتسال آموزش دریبل فوتسال آموزش گلزنی در فوتسال آموزش تاکتیک مدرن فوتسال